Tereza Komárková

(narozena 1972 v Praze)
Absolventka Střední výtvarné školy Václava Hollara po maturitì pokračovala studiem scénografie na Katedøe alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Završením jejího studia byla výprava k inscenaci „Zachýsek Rumìlka“ v libereckém Naivním divadle (1996), za níž obdržela cenu dìkana DAMU za nejlepší studentský umìlecký èin roku.

Po vysoké škole spolupracovala s mimem Ctiborem Turbou, pro nìhož navrhovala a realizovala divadelní mas- ky a výtvarnì se podílela na jeho inscenaci opery „Pøíbìhy lišky Bystroušky“ v Národním divadle (1995). Následovala spolupráce na divadelních projektech bratří Formanù „Bouda“ (1997), „Nachové plachty“ (2000), výpravy pro divadlo Minor „Rozum a štìstí“ (2000) a pro divadelní soubor Buchty a loutky

„Byl jeden král‘‘(1992) a „Skøítek“ (2013).

Od roku 2001 žije se svým mužem Tomášem a tøemi dìtmi v Trutnovì, kde v letech 2010-2013 byla uèitel- kou výtvarného oboru ZUŠ a kde spolupracuje s obèanským sdružením „Trutnov – mìsto draka“.
V roce 2011 dostala Kulturní cenu mìsta Trutnova za samostatnou výstavu „Loutky, hraèky a objekty“. V Praze (2012) pøedstavila svou tvorbu na spoleèné výstavì rodiny Lhotákù s názvem „Poèiny jedné rodiny“. V roce 2015 vytvoøila scénu a loutky pro inscenaci „Sùl nad zlato‘‘ v pražské Øíši loutek.
Nyní se vìnuje volné tvorbì a pøíležitostnì lektorské èinnosti pro malé i velké.

www.odkaz.cz

Galerie